تنهايي آدم را گاهي office assistance  مي تواند پر كند و بس . وقتي كه چشمهاش را مي دوزد به آدم و با دمش دنگ دنگ مي كوبد به شيشه مونيتور. 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید